Valikko Sulje

TELAKOINTIEHDOT

Satavan Venepalvelu Oy:n yleiset telakointiehdot


1. Näitä yleisiä telakointiehtoja sovelletaan kaikkiin Satavan Venepalvelu Oy:n, jäljempänä telakka, tarjoamiin palveluihin, ellei toisin ole erityisesti kirjallisesti sovittu.

2. Veneen telakoinnin aikana vastaa veneen omistajan vakuutus mahdollisista vahingoista. Veneen omistaja vakuuttaa, että
vene on vakuutettu koko telakointiajaksi ja annetut tiedot veneen vakuutuksesta pitävät paikkansa. Omistajan pyynnöstä
telakka on valmis vakuuttamaan veneen asiakkaan kustannuksella. Telakka ei vastaa veneestä ja mahdollisesta, veneeseen
jätetystä irtaimistosta. Maston säilytys mastokatoksessa, asiakkaan venepukin, sekä muiden tarvikkeiden säilytys telakka-
alueella tapahtuu omistajan vastuulla, eikä telakka vastaa niille aiheutuneista vahingoista.

3. Veneen omistaja sitoutuu tarvittaessa olemaan itse paikalla veneen noston/laskun yhteydessä tai antamaan tarvittavat
ohjeet (esim. veneen pohjapiirros), vaurioiden välttämiseksi.

4. Telakointi ja siihen liittyvät työt suoritetaan tehdyn tilauksen mukaan.

5. Telakalla on oikeus suorittaa tilauksen mukaiset työt telakalle parhaiten soveltuvana ajankohtana, sovitun telakointiajan
puitteissa. Mikäli työhön kuuluu sellaisten laitteiden/osien asennuksia, jotka veneen omistaja toimittaa itse telakalle, tulee
laitteet/osat toimittaan riittävän ajoissa. Muussa tapauksessa telakka voi kieltäytyä asennuksesta.

6. Jos omistaja laiminlyö veneen vastaanottamisen määräpäivänä, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen
maksun, joka liittyy telakointiin ja sovittujen töiden suorittamiseen. Telakan on tällöin huolehdittava veneen varastoinnista
veneen omistajan vastuulla ja kustannuksella.

7. Veneen telakointi ja siihen liittyvät työt maksetaan seuraavasti:
– telakointimaksu suoritetaan laskua vastaan per 14pv/netto, noston tapahduttua.
– kaikki sovitut lisätyöt ja asennukset laskutetaan heti työn tapahduttua per 14pv/netto.
– telakalla on tarvittaessa oikeus periä maksu veneen luovutuksen yhteydessä.
Telakka perii 30 % talvinostolisän 1.11. alkaen tapahtuneista nostoista.

8. Ellei veneen omistaja suorita maksua oikeassa ajassa, on telakka oikeutettu laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien
vuotuisen, 10 % viivästyskoron. Telakalla on, myös oikeus pitää venettä hallussaan kunnes maksu talvisäilytyksestä tai sen
aikana tehdyistä töistä on kokonaan suoritettu.

9. Veneen omistajalla tai hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus veneen tarkistamiseen telakalla työaikana ja
muulloinkin, erikseen sovittuna aikana.

10. Telakan vastuu telakointiin liittyvistä töistä ja mahdollisista virheistä ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat omistajan antamista
ohjeista, hänen toimittamistaan aineista, varusteista yms. tai hänen määräämistään konstruktioista.

11. Telakan toimittamia laitteita ja niiden asennusta koskee laitteen valmistajan takuu. Tällaisten laitteiden asennustyölle telakka antaa 1 vuoden takuun asennuspäivästä. Takuu ei kuitenkaan koske veneen omistajan toimittamia laitteita ja niiden
asennusta. Mahdollisia takuukorjauksia varten tulee asiakkaan toimittaa ko. laite tai vene telakalle.

12. Sen lisäksi mitä kohdissa 10 ja 11 on määrätty, ei telakalla ole muuta vastuuta virheistä tai niiden seurauksista. Telakka ei
ole velvollinen suorittamaan veneen omistajalle minkäänlaista korvausta henkilövahingoista tai muulle kuin takuun piirissä
olevalle laitteelle aiheutuneesta esinevahingosta, eikä myöskään muista virheen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä
kustannuksista tai vahingoista.

13. Seuraavia seikkoja pidetään vapauttamisperusteina, mikäli ne tapahtuvat tehdyn tilauksen jälkeen ja estävät sen
täyttymisen: työselkkaus, sekä jokainen muu seikka, johon asianosaiset eivät voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano, takavarikko, kapina, kuljetusvälineiden niukkuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen, käyttövoiman
rajoitukset, sekä alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästykset sellaisten seikkojen johdosta, joita
tässä kohdassa tarkoitetaan.

14. Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen peittää
ainoastaan sellainen vahinko, joka korvausvelvollinen sopijapuoli kohtuudella olisi voinut edellyttää tilausta tehdessä,
eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä vahingoista.

15. Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon rajoittamiseksi sikäli, kun hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai haittaa. Jos hän tämän laiminlyö, on sopimusta rikkonut asianosainen oikeutettu vaatimaan vahingonkorvauksen tasoitusta.

16. Näihin ehtoihin sovelletaan muilta osin Suomen lakia, sekä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n, veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehtoja 1.4.1996.

17. Riitaisuudet ratkaistaan Turun seudun Käräjäoikeudessa.

18. Veneen omistaja vakuuttaa tutustuneensa näihin edellä mainittuihin ehtoihin ennen veneen telakointia.